REGULAMIN

Przepisy niniejszego regulaminu obowiązują wszystkich korzystających z oferty Akademia Rysunku Agnieszki Opala.

 1. Akademia Rysunku Agnieszki Opala jest czynna codziennie  w godzinach od 13:00 do 20:00 oraz w soboty w godzinach 10:00-14:00
 2. Wszystkie warsztaty odbywają się zgodnie z ustalonym grafikiem, w wyznaczonych terminach i godzinach w siedzibie Akademii Rysunku, ul. Strzeszyńska 224, 60-479 Poznań
 3. Wszelkie informacje odbiera i przekazuje Sekretariat działający codziennie w godzinach od 13:00 do 20:00. Sekretariat korzysta z numeru telefonu: 604 164 200 oraz maila: szkolaartystyczna@gmail.com.
 4. Informacje o prowadzonej działalności, grafiku, aktualnościach oraz obowiązującym cenniku będą zamieszczane na stronie www.akademiarysunku.pl
 5. Opłaty za zajęcia wynikają z cennika. Pracownia zastrzega sobie zmianę cennika ale nie wpływa to na ważność regulaminu.
 6. Pracownia umożliwia korzystanie z systemu płatności Tpay.com, który 1 dnia każdego miesiąca będzie informował mailem o zobowiązaniach finansowych. Płacenie przez Tpay jest związane z kosztem stałym, w wysokości 5 PLN.
 7. Opłata za udział w zajęciach dokonywana jest z góry do 10 dnia każdego miesiąca na konto bankowe: OpalaOpala Agnieszka Opala 10 1090 1737 0000 0001 3061 0435 przelewem bankowym, systemem Tpay lub gotówką w Sekretariacie. Wpłacający gotówką jest zobowiązany przechowywać dokument potwierdzający wpłatę.
 8. W przypadku nieobecności uczestnika na warsztatach Akademia Rysunku nie zwraca pieniędzy za niewykorzystaną usługę. W przypadku zgłoszenia nieobecności przynajmniej dzień przed terminem warsztatów (telefonicznie 604 164 200, także SMS, lub mailowo na adres: szkolaartystyczna@gmail.com proponowane są terminy odrobienia nieobecności.
 9. Pracownia wskazuje w każdym z warsztatów możliwość odrobienia dwóch zajęć w jednym semestrze. 
 10. Podczas zajęć i warsztatów Uczestnicy nie korzystają z telefonów komórkowych oraz obowiązuje zakaz nagrywania i filmowania zajęć bez zgody instruktora.

Bezpieczeństwo

 1. Uczestnicy warsztatów zobowiązani są do przestrzegania przepisów i zasad BHP.
 2. Osoby biorące udział w zajęciach artystycznych powinny korzystać z odzieży ochronnej.
 3. Korzystanie z urządzeń mechanicznych pracowni jest dozwolone tylko za zgodą i pod nadzorem instruktora. Osoby uczestniczące w warsztatach mogą korzystać z urządzeń znajdujących się w Pracowni tylko po zaznajomieniu się z instrukcją ich obsługi.
 4. Narzędzi, sprzętów i materiałów należy używać zgodnie z ich przeznaczeniem. Do poszczególnych rodzajów obróbki oraz techniki plastycznej należy stosować odpowiednie narzędzia.
 5. Niedozwolone jest samowolne uruchamianie urządzeń technicznych
 6. Każde uszkodzenie narzędzia lub sprzętu należy niezwłocznie zgłosić osobie prowadzącej warsztaty.
 7. Uczestnicy warsztatów dbają o czystość, ład i porządek na stanowiskach pracy podczas zajęć i po ich zakończeniu.
 8. O każdym wypadku lub niebezpieczeństwie należy bezzwłocznie poinformować instruktora a w razie skaleczenia należy niezwłocznie zgłosić się do osoby prowadzącej warsztaty celem uzyskania potrzebnej pomocy.
 9. Wykonane i utrwalone z dostępnych w Pracowni materiałów i surowców prace na warsztatach artystycznych stanowią własność ich autora.
 10. Na terenie Akademia Rysunku Agnieszki Opala obowiązuje zakaz palenia papierosów, spożywania napojów alkoholowych i wszelkich innych używek.
 11. Jedzenie i napoje można spożywać jedynie w miejscu do tego wyznaczonym. Zabrania się spożywania posiłków przy stolikach warsztatowych.
 12. Nie wolno poruszać się po pracowni z jakimkolwiek przedmiotem w ręce (np. ołówek, pędzel, nożyczki) zagrażającym wypadkiem.