1. Regulamin Świadczenia Usług

  przez Akademię Rysunku na zajęcia Stacjonarne

  ważny od dnia 14.09,2020 Poznań

   

  1.[Postanowienia wstępne]    

     Regulamin określa warunki i zasady świadczenia przez Akademię Rysunku usług, tj. prowadzenia Kursów artystycznych.

  1. Regulamin jest dokumentem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 344). Regulamin jest udostępniony na stronie internetowej https://akademiarysunku.pl, w formie umożliwiającej wydruk Regulaminu, jego utrwalenie, jak również zwielokrotnienie techniką cyfrową na dowolnych, elektronicznych nośnikach danych.     W     przypadku     zawarcia     Umowy     o     stacjonarny     kurs     artystyczny     w formie pisemnej, Akademia Rysunku wydaje Nabywcy Regulamin w formie pisemnej, przy okazji zawarcia Umowy.

  3.[Kontakt z Akademią Rysunku] Kontakt z Akademią Rysunku możliwy jest w Dni robocze w godz. od 15,00 do 19,00 pod nr telefonu 604 16 42 00 lub adresem e-mail biuroakademiarysunku@gmail.com albo osobiście w siedzibie Akademii Rysunku pod adresem: ul. Strzeszyńska 224, 61-479 Poznań.

  4.[Definicje]                  Następujące                  zwroty                   i                   wyrażenia                   zawarte

  w                  niniejszym                 Regulaminie,                niezależnie                 od                 tego              czy w dalszej części Regulaminu będą użyte w liczbie pojedynczej czy mnogiej, oznaczają odpowiednio:

  • Akademia rysunku Stacjonarna firma Opalaopala Agnieszka Opala ul. Strzeszyńska 224 nip 7810006311 Regon 300936880
  • Kurs artystyczny – usługa świadczona przez Akademię Rysunku, obejmująca cykl zajęć artystycznych o określonej tematyce, której szczegółowe parametry wskazane są w Umowie o kurs artystyczny online albo Umowie o stacjonarny kurs artystyczny; 3)Stacjonarny kurs artystyczny – usługa świadczona przez Akademię Rysunku, obejmująca cykl zajęć artystycznych o określonej tematyce, której szczegółowe parametry wskazane są w Umowie o stacjonarny kurs artystyczny;

  4Zajęcia – jednostka lekcyjna Kursu artystycznego, trwająca 90 minut;

  • Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1145 z późn. zm.); 6)Prawo konsumenckie – ustawa z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 287),; 7)Konsument – osoba   fizyczna                               dokonująca

  z przedsiębiorcą czynności prawnej, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

  8Umowa o stacjonarny kurs artystyczny – umowa zawarta w formie elektronicznej albo pisemnej, pomiędzy Akademią Rysunku

  a        Nabywcą,        na        podstawie        której        Akademia        Rysunku        zobowiązuje        się        zorganizować       i przeprowadzić Stacjonarny kurs artystyczny, na zasadach szczegółowo określonych w niniejszym Regulaminie oraz w Umowie o stacjonarny kurs artystyczny;

  9)Nabywca     –     osoba     fizyczna     posiadająca     pełną     zdolność     do     czynności     prawnych,     która     zawiera      z Akademią Rysunku Umowę, na zasadach szczegółowo określonych w niniejszym Regulaminie oraz w Umowie;

  • Uczestnik Kursu – osoba fizyczna, wskazana przez Nabywcę jako osoba, która
   weźmie udział

  w Kursie artystycznym;

  • Dzień roboczy – każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku, oraz sobota bez , niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy

  w                rozumieniu               ustawy                z                 dnia                18                stycznia            1951r. o dniach wolnych od pracy (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 90 z późn. zm.);

  • Regulamin – niniejszy Regulamin Świadczenia Usług przez Akademię

   

  [Stacjonarny kurs artystyczny]

   

  7.[Nabór na Stacjonarny kurs artystyczny] Akademia Rysunku ogłasza nabór na Stacjonarny kurs artystyczny, co najmniej na jeden miesiąc przed dniem planowanego rozpoczęcia Stacjonarnego kursu artystycznego, podając następujące informacje:

  • tematykę Kursu,
  • plan Zajęć w         każdym         miesiącu         trwania         Stacjonarnego         kursu         artystycznego,         wraz        z podziałem na semestry,
  • dzień tygodnia, w którym odbywać się będą zajęcia, z podaniem godziny rozpoczęcia Zajęć (wg czasu dla Warszawy, GMT+2), 4)profil uczestników Kursu, tj. informację o tym dla kogo Kurs jest przeznaczony,

  5)cenę za jedne Zajęcia, w ramach Stacjonarnego kursu artystycznego, w walucie polski złoty, która zawiera podatek VAT.

  1. Cena za Zajęcia,       w       ramach       Stacjonarnego       kursu       artystycznego       zawiera       koszty       związane       z przeprowadzeniem procesu dydaktycznego oraz koszty związane z przygotowaniem i zorganizowaniem Zajęć. Ponadto cena za Zajęcia, w ramach Stacjonarnego kursu artystycznego, zawiera koszty wszystkich materiałów niezbędnych do uczestnictwa          w Zajęciach (artykuły plastyczne, malarskie ).
  2. Zawierając umowę o Stacjonarny kurs artystyczny, Nabywca dodatkowo zapłaci Akademii Rysunku kwotę 200,00 zł (słownie: dwieście złotych) tytułem ceny za zakup pakietu startowego dla Uczestnika kursu (dalej: Pakiet startowy). Pakiet startowy zawiera teczkę 60×80 cm, szkicownik A4, oraz dwa podobrazia 40x50cm.Pakiet startowy jest przekazywany Uczestnikowi kursu podczas pierwszych Zajęć.
  3. Płatność za Zajęcia przeprowadzane w ramach Stacjonarnego kursu artystycznego następuje z góry, według wybranego przez Nabywcę harmonogramu (dalej: Harmonogram płatności):
  • miesięcznie – Nabywca dokonuje            zapłaty        za            wszystkie              Zajęcia,     które     odbywać    się będą w kolejnym miesiącu kalendarzowym, w terminie do dnia rozpoczęcia pierwszych Zajęć w miesiącu kalendarzowym, za który dokonywana jest zapłata,
  • semestralnie (w dwóch ratach) – Nabywca dokonuje zapłaty w dwóch równych ratach, przy czym pierwsza rata płatna jest w terminie do dnia rozpoczęcia pierwszych Zajęć w ramach Stacjonarnego kursu artystycznego, a druga rata płatna jest w terminie do dnia rozpoczęcia pierwszych Zajęć w ramach drugiego semestru Stacjonarnego kursu artystycznego,
  • jednorazowo – za cały Stacjonarny kurs
  1. Niezależnie od wybranego przez Nabywcę Harmonogramu płatności, pierwsza wpłata będzie powiększona o kwotę 200,00 zł (słownie: dwieście złotych) tytułem zakupu Pakietu startowego, zgodnie z pkt 29

   

  1.Nabywca może dokonać zapłaty za Stacjonarny kurs artystyczny: gotówką (w kasie Akademii Rysunku), poprzez BLIK, przelewem na rachunek bankowy Akademii Rysunku. Jeśli Nabywca chce otrzymać fakturę VAT powinien powiadomić o tym Akademię Rysunku przed realizacją zapłaty.

  2.[Zawarcie umowy o Stacjonarny kurs artystyczny] Umowa o Stacjonarny kurs artystyczny może zostać zawarta w formie pisemnej albo w formie elektronicznej poprzez stronę internetową https://akademiarysunku.pl.

  3.W celu zawarcia Umowy o Stacjonarny kurs artystyczny w formie elektronicznej, Nabywca, korzystając ze strony internetowej https://akademiarysunku.pl:

     W celu zawarcia Umowy o Stacjonarny kurs artystyczny w formie elektronicznej, Nabywca, korzystając ze strony internetowej https://akademiarysunku.pl i  platformy edusky.pl:

  • wybiera Stacjonarny kurs artystyczny, spośród Stacjonarnych kursów artystycznych, na które prowadzone są zapisy, a następnie dodaje go do Koszyka, korzystając z przycisku „Dodaj do koszyka”,
  • potwierdza przejście do kolejnego etapu poprzez skorzystanie z przycisku „Zapisz na Kurs”,
  • podaje dane osobowe Nabywcy: wybór formy kontaktu (Pan/Pani), imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, adres zamieszkania, a ewentualnie  także  dane  osobowe  Uczestnika  kursu  obejmujące  jego  imię  i  nazwisko  oraz            W przypadku, gdy Nabywca chce otrzymać fakturę VAT podaje również: nazwę firmy, adres firmy, nr NIP,
  • wskazuje dodatkowe uwagi dotyczące Uczestnika kursu, które mogą okazać się istotne dla nauczyciela prowadzącego Stacjonarny kurs artystyczny (np. informacje o specjalnych potrzebach Uczestnika kursu, chorobach, zażywanych lekach ),
  • wybiera harmonogram płatności,
  • wybiera rodzaj płatności spośród dostępnych form, przelew tradycyjny (szybki przelew, karta płatnicza, BLIK), 7)dokonuje zapisu na Stacjonarny kurs artystyczny poprzez użycie przycisku „Zapisuję się i płacę”.

  4.Z chwilą, gdy Nabywca skorzysta z przycisku „Zapisuję się i płacę”, dochodzi do zgłoszenia udziału w wybranym Stacjonarnym kursie artystycznym. Zgłoszenie na Stacjonarny kurs artystyczny oznacza złożenie przez Nabywcę oferty zawarcia Umowy o stacjonarny kurs artystyczny, skierowanej do Akademii Rysunku. Klikając na przycisk „Zapisuję się i płacę”, Nabywca potwierdza, że wie, iż zgłoszenie na Stacjonarny kurs artystyczny pociąga za sobą obowiązek zapłaty.

  1. Po zgłoszeniu na    Stacjonarny    kurs    artystyczny,    Nabywca    nie    może    samodzielnie    anulować    zapisu    –        w takim wypadku, jeśli po dokonaniu zapisu, Nabywca chce anulować zapis, powinien niezwłocznie skontaktować się telefonicznie lub mailowo z Akademią Rysunku poprzez dane kontaktowe wskazane w pkt 3 Regulaminu. Anulowanie zapisu na Stacjonarny kurs artystyczny w ten sposób jest możliwe wyłącznie do chwili zawarcia Umowy o stacjonarny kurs artystyczny, zgodnie z pkt 38 Regulaminu. Powyższe nie wyłącza ani nie ogranicza prawa odstąpienia przez Konsumenta od Umowy zawartej na odległość zgodnie z przepisami Prawa konsumenckiego, zgodnie z pkt 17- 20
  2. Po zgłoszeniu na    Stacjonarny    kurs    artystyczny,    Akademia    Rysunku    wyśle    Nabywcy,    na     jego     adres e-mail, potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia lub odrzucenie zgłoszenia Nabywcy, z uwagi na wyczerpanie liczby miejsc. Umowa o stacjonarny kurs artystyczny zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Nabywcę wiadomości e-mail o przyjęciu zgłoszenia na Stacjonarny kurs

  7.W przypadku odrzucenia zgłoszenia Nabywcy przez Akademię Rysunku, nie dochodzi do zawarcia Umowy o stacjonarny kurs artystyczny.                                                                     W                                                                   związku z odrzuceniem zgłoszenia przez Akademię Rysunku, rachunek Nabywcy nie zostanie obciążony płatnością za Stacjonarny kurs artystyczny, a gdyby płatność została już dokonana, podlega ona niezwłocznemu zwrotowi Nabywcy.

  8.W związku z obowiązkiem zapłaty za Stacjonarny kurs artystyczny z góry, zgodnie z Harmonogramem płatności, Akademia Rysunku                                nie                                 dopuści                               do                             udziału w                       Zajęciach,                      Uczestnika                      kursu,                      którego                    udział w                Zajęciach              nie               został               opłacony.              W               takim                  wypadku, w razie potrzeby, Akademia Rysunku, zapewni małoletniemu Uczestnikowi kursu, który nie został dopuszczony do udziału w Zajęciach, opiekę osoby dorosłej przez zaplanowany czas trwania Zajęć.

  9.[Czas trwania Umowy o Stacjonarny kurs artystyczny]

  Umowa o Stacjonarny kurs artystyczny zostaje zawarta na czas określony, tj.
  od dnia zawarcia Umowy o stacjonarny kurs artystyczny do dnia przeprowadzenia ostatnich Zajęć, zaplanowanych zgodnie z planem Zajęć, o którym mowa w pkt 27 ppkt 2 Regulaminu.

  1. Niezależnie od uprawnień wynikających z Kodeksu cywilnego, Nabywca jest uprawniony do rozwiązania Umowy o stacjonarny kurs artystyczny za wypowiedzeniem skutecznym na ostatni dzień miesiąca kalendarzowego. Wypowiedzenie Umowy o stacjonarny kurs artystyczny skutkuje zwrotem uiszczonej ceny za stacjonarny kurs artystyczny, po potrąceniu części ceny, należnej za Zajęcia przeprowadzone do dnia rozwiązania Cena za Pakiet Startowy nie ulega zwrotowi.

  3.[Zasady przeprowadzania Stacjonarnych kursów artystycznych] Stacjonarny kurs artystyczny odbywa się w formie cyklicznych Zajęć, prowadzonych przez nauczyciela Akademii Rysunku – plastyka w siedzibie Akademii Rysunku pod adresem: ul. Strzeszyńska 224, 60-479 Poznań.

  4.[Nieobecność na Zajęciach] W przypadku nieobecności Uczestnika kursu na Zajęciach, Uczestnik kursu jest uprawniony do: 1)udziału w zajęciach dodatkowych, które Akademia Rysunku organizuje w wyznaczoną sobotę

  w każdym miesiącu kalendarzowym trwania Stacjonarnego kursu artystycznego albo

  2)udziału                             w                              Zajęciach                             artystycznych                     online, w terminie uzgodnionym z Akademią Rysunku.

  5.W celu odrobienia Zajęć, na których Uczestnik kursu był nieobecny, Nabywca skontaktuje się osobiście, telefonicznie lub mailowo       z       Akademią       Rysunku,       w       celu       uzyskania       szczegółowych       informacji       o       terminach     i zasadach udziału w Zajęciach dodatkowych albo Zajęciach online.

  1. Wyznaczone dni do odrabiania zajęć będę umieszczone na stronie https://akademiarysunku.pl/plan-zajec-2020-2021/ w zakładce informacje przechodzimy do plan zajęć .
  2. Akademia Rysunku zwróci Nabywcy cenę Zajęć, które nie zostały odrobione, zgodnie z pkt 43 Regulaminu, jeśli nieobecność na Zajęciach wynikała z ważnych

  8.[Możliwości zapisu w trakcie Stacjonarnego kursu artystycznego] W przypadku wolnych miejsc na Stacjonarnym kursie artystycznym, Akademia Rysunku przyjmuje zapisy także w trakcie trwania Stacjonarnego kursu artystycznego.

  9.Ze względu na sytuację Z Cowid uczestnik ma prawo zrezygnować z zajęć ze względu na obawy o swoje zdrowie w każdej chwili trwania kursu.

  10.[Reklamacje]    Nabywca     ma     prawo     składać     Akademii     Rysunku     reklamacje     związane     z     korzystaniem     z Kursów artystycznych.

  1. Reklamacje należy składać w formie pisemnej, ustnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na dane kontaktowe Akademii Rysunku wskazane w pkt 3
  2. Akademia Rysunku   rozpatrzy   reklamację   i   zawiadomi   Nabywcę   o   sposobie   jej   rozpatrzenia   nie   później   niż        w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej otrzymania. Akademia Rysunku przekaże Nabywcy odpowiedź na reklamację w formie pisemnej lub w formie wiadomości e-mail.

  13.[Pozasądowe       formy        rozstrzygania       sporów]        Konsument       ma        możliwość                            skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument w szczególności może skorzystać z procedur mediacyjnych zapewnianych przez wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Handlowej lub stałe polubowne sądy konsumenckie działające przy wojewódzkich inspektorach Inspekcji Handlowej lub z postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, określonego w ustawie z dnia 23 września 2016r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. z 2016r. poz. 18123), prowadzonego przez podmioty uprawnione w rozumieniu przepisów tej ustawy. Rejestr podmiotów uprawnionych do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, prowadzony przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który jest dostępny pod adresem: http://polubowne.uokik.gov.pl.

  1. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie.
   1. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur, w tym postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których
    zadań statutowych należy ochrona konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz stronach internetowych Podmiotów

  2.[Ochrona danych osobowych] Zasady przetwarzania danych osobowych wskazane zostały w Polityce Ochrony Danych Osobowych [LINK].

  3.[Postanowienia końcowe] Regulamin podlega prawu polskiemu. Językiem Regulaminu jest język polski.

  4.[Zmiany Regulaminu] Akademia Rysunku jest uprawniona do zmiany Regulaminu w przypadku: zmiany przepisów prawa mające bezpośredni wpływ na treść Regulaminu, nałożenie określonych obowiązków przez organy państwa, gdy zajdą zmiany technologiczne lub funkcjonalne w świadczonych usługach, gdy zajdą zmiany w zakresie świadczonych usług, w tym wprowadzone zostaną nowe, zmian redakcyjnych.

  5.Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Akademię Rysunku, nie krótszym niż 15 dni od momentu zawiadomienia Nabywcy o zmianie i udostępnieniu zmienionego Regulaminu. Nabywca, który nie zaakceptuje zmienionej treści Regulaminu jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym.

  6.W przypadkach nieuregulowanych Regulaminem lub Umową o kurs artystyczny, zastosowanie znajdą przepisy Kodeksu Cywilnego i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.