• Kurs artystyczny – usługa świadczona przez Akademię Rysunku, obejmująca cykl zajęć artystycznych o określonej tematyce, której szczegółowe parametry wskazane są w Umowie o kurs artystyczny online albo Umowie o stacjonarny kurs artystyczny;
  • Stacjonarny kurs artystyczny – usługa świadczona przez Akademię Rysunku, obejmująca cykl zajęć artystycznych o określonej tematyce, której szczegółowe parametry wskazane są w Umowie o stacjonarny kurs artystyczny;
  • Zajęcia – jednostka lekcyjna Kursu artystycznego, trwająca 90 minut;
  • Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1145 z późn. zm.)
  • Prawo konsumenckie – ustawa z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 287),; 9)
  • Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
  • Umowa o stacjonarny kurs artystyczny – umowa zawarta w formie elektronicznej albo pisemnej, pomiędzy Akademią Rysunku a Nabywcą na podstawie której Akademia Rysunku zobowiązuje się zorganizować i przeprowadzić Stacjonarny kurs artystyczny, na zasadach szczegółowo określonych w niniejszym Regulaminie.
  • Nabywca – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zawiera z Akademią Rysunku Umowę, na zasadach szczegółowo określonych w niniejszym Regulaminie.
  • Uczestnik Kursu – osoba fizyczna, wskazana przez Nabywcę jako osoba, która weźmie udział w Kursie artystycznym;
  • Dzień roboczy – każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku, oraz sobota bez niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy w rozumieniu    ustawy  z    dnia18   stycznia 1951r. o dniach wolnych od pracy (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 90 z późn.
   • Akademia Rysunku firma Opalaopala Agnieszka Opala ul. Strzeszyńska 224 NIP 7810006311 REGON

    Regulamin kursu stacjonarnego

    Akademia Rysunku/Regulamin kursu stacjonarnego

    Regulamin Świadczenia Usług przez Akademię Rysunku na zajęcia Stacjonarne ważny od dnia 15.06.2021 Poznań

    1.[Postanowienia  wstępne]  Regulamin  określa   warunki i zasady oraz świadczenia przez Akademię Rysunku usług, tj. prowadzenia Kursów artystycznych.

    1) Regulamin jest dokumentem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą

    elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 344). Regulamin jest udostępniony na stronie internetowej https://akademiarysunku.pl, w formie umożliwiającej wydruk Regulaminu, jego utrwalenie, jak również zwielokrotnienie techniką cyfrową na dowolnych, elektronicznych nośnikach danych.     W     przypadku     zawarcia     Umowy     o     stacjonarny     kurs     artystyczny     w formie pisemnej, Akademia Rysunku wydaje Nabywcy Regulamin w formie pisemnej, przy okazji zawarcia Umowy.

    2 [Kontakt z Akademią Rysunku] Kontakt z Akademią Rysunku możliwy jest w Dni robocze w godz. od 12,00 do 19:00 pod nr telefonu 604 164 200 lub adresem e-mail biuroakademiarysunku@gmail.com albo osobiście w siedzibie Akademii Rysunku pod adresem: ul. Strzeszyńska 224, 61-479 Poznań.

    3.[Definicje] Następujące  zwroty i  wyrażenia zawarte w niniejszym Regulaminie,  niezależnie od tego czy w dalszej części Regulaminu będą użyte w liczbie pojedynczej czy mnogiej, oznaczają odpowiednio: 300936880 zm.);

  • Regulamin – niniejszy Regulamin Świadczenia Usług przez Akademię Rysunku

  [Kursy artystyczne stacjonarne]

  4.[Nabór na Kurs artystyczny Stacjonarny] Akademia Rysunku ogłasza nabór na Stacjonarny kurs artystyczny, co najmniej na jeden miesiąc przed dniem planowanego rozpoczęcia Stacjonarnego kursu artystycznego, podając następujące informacje:

  • tematyka kursu,
  • plan zajęć w każdym miesiącu trwania Stacjonarnego kursu artystycznego, wraz z podziałem na semestry,
  • dzień tygodnia, w którym odbywać się będą zajęcia, z podaniem godziny rozpoczęcia Zajęć (wg czasu dla Warszawy, GMT+2), informację o kursie
  • cenę za jedne Zajęcia, w ramach Stacjonarnego kursu artystycznego, w walucie polski złoty brutto
  • cena za Kurs artystyczny online zawiera koszty związane z przeprowadzeniem procesu dydaktycznego oraz koszty związane z przygotowaniem i zorganizowaniem Kursu. Cena za Kurs artystyczny online nie zawiera kosztów materiałów artystycznych potrzebnych do udziału w Kursie. Ponadto cena za zajęcia, w ramach stacjonarnego kursu artystycznego, zawiera koszty materiałów niezbędnych do uczestnictwa w zajęciach (artykuły plastyczne, malarskie). z wyjątkiem zakupu pakietu startowego, którego koszt ponosi Nabywca.
  • zawierając umowę o Stacjonarny kurs artystyczny, Nabywca dodatkowo zapłaci Akademii Rysunku kwotę 250,00 zł (słownie: dwieście złotych) z tytułu ceny za zakup pakietu startowego dla Uczestnika kursu (dalej: Pakiet startowy). Pakiet startowy zawiera teczkę 60×80 cm, szkicownik A4, oraz dwa podobrazia 40x50cm.Pakiet startowy jest przekazywany Uczestnikowi kursu podczas pierwszych zajęć.
  • minimalną liczbę zgłoszeń, warunkującą uruchomienie Kursu artystycznego online. Jeśli nie wskazano nic innego, minimalna liczba zgłoszeń, wymagana dla uruchomienia Kursu wynosi 5 osób.
  1. [Zawarcie umowy o Stacjonarny kurs artystyczny] Umowa o Stacjonarny kurs artystyczny może zostaćz awarta w formie pisemnej albo w formie elektronicznej poprzez stronę internetową https://akademiarysunku.pl.
  • Płatność za zajęcia przeprowadzane w ramach Stacjonarnego kursu artystycznego następuje z góry, według harmonogramu Akademii (dalej: Harmonogram płatności): o miesięcznie – Nabywca dokonuje zapłaty za wszystkie zajęcia,  które odbywa się będą w kolejnym miesiącu kalendarzowym, w terminie do dnia rozpoczęcia pierwszych zajęć w miesiącu kalendarzowym, za który dokonywana jest zapłata,
  • Niezależnie od wybranego przez Nabywcę Harmonogramu płatności, pierwsza wpłata będzie powiększona o kwotę 250,00 zł (słownie: dwieście złotych) tytułem zakupu wyżej wymienionego pakietu startowego
  • Nabywca może dokonać zapłaty za Stacjonarny kurs artystyczny: gotówką (w kasie Akademii Rysunku), przelewem elektronicznym. Jeśli Nabywca chce otrzymać fakturę VAT powinien powiadomić o tym Akademię Rysunku przed realizacją zapłaty.
  1. W celu zaakceptowania Umowy o Stacjonarny kurs artystyczny w formie elektronicznej, Nabywca, korzystając ze strony internetowej https://akademiarysunku.pl
  2. a) wybiera Stacjonarny kurs artystyczny, spośród Stacjonarnych kursów artystycznych, na które prowadzone są zapisy, następnie wypełnia formularz zapisu i przechodzi na platformę płatniczą oraz dokonuje płatności.
  • podaje dane osobowe Nabywcy: wybór formy kontaktu (Pan/Pani), imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, adres zamieszkania, ewentualnie także dane osobowe Uczestnika kursu obejmujące jego imię i nazwisko oraz e-mail (potrzebny do łączenia z uczestnikiem zajęć) W przypadku, gdy Nabywca chce otrzymać fakturę VAT podaje również: nazwę firmy, adres firmy, nr NIP, o wskazuje dodatkowe uwagi dotyczące Uczestnika kursu, które mogą okazać się istotne dla nauczyciela prowadzącego Stacjonarny kurs artystyczny (np. informacje o specjalnych potrzebach Uczestnika kursu, chorobach, zażywanych lekach ),
  • wybiera rodzaj płatności spośród dostępnych form: przelew elektroniczny oraz paypal
  • Nabywca jest zobowiązany do opłacania Kursu artystycznego online z góry po zaakceptowaniu umowy.
  • Do zawarcia Umowy o kurs artystyczny online dochodzi z chwilą złożenia przez Akademię Rysunku oświadczenia o uruchomieniu Kursu artystycznego online, co  następuje  poprzez  przesłanie wiadomości  e-mail na podany przez Nabywcę
  • Nabywca jeżeli chce anulować zapis, powinien niezwłocznie skontaktować się telefonicznie z Akademią Rysunku
  • Po opłaceniu kursu uczestnik otrzymuje login i hasło do systemu oraz umowę, której akceptacja następuje za pomocą SMS.
  • Niezwłocznie po opłaceniu Kursu artystycznego stacjonarnego, Akademia Rysunku wyśle Nabywcy, na jego adres e-mail, login i hasło do opłaconych zajęć.
  1. [Informowanie] Najpóźniej na 7 (siedem) Dni roboczych przed planowanym dniem rozpoczęcia Kursu artystycznego stacjonarnego, Akademia Rysunku poinformuje Nabywcę o:
  • uruchomieniu Kursu artystycznego stacjonarnego,
  • nieuruchomieniu Kursu artystycznego stacjonarnego, z uwagi na nieosiągnięcie minimalnej liczby zgłoszeń,

  W przypadku gdyby liczba zgłoszeń na Kurs artystyczny stacjonarnego była mniejsza niż Minimalna Liczba zapisów, wówczas Akademia Rysunku poinformuje o tym Nabywcę drogą elektroniczną (e-mail). W takim wypadku zapis Nabywcy :

  1. zostanie odrzucony przez Akademię Rysunku,
  2. albo – za zgodą Nabywcy – dokonany zapis traktowany będzie jako zgłoszenie na inny Kurs artystyczny stacjonarny, na który nabór jest aktywny
  3. Po zgłoszeniu na Stacjonarny    kurs    artystyczny,    Nabywca    nie    może    samodzielnie    anulować    zapisu  – w takim wypadku, jeśli po dokonaniu zapisu, Nabywca chce anulować zapis, powinien niezwłocznie skontaktować się telefonicznie z akademią Rysunku. Anulowanie zapisu na Stacjonarny kurs artystyczny w ten sposób jest możliwe wyłącznie do chwili zawarcia Umowy o stacjonarny kurs artystyczny. Powyższe nie wyłącza ani nie ogranicza prawa odstąpienia przez

  Konsumenta od Umowy zawartej na odległość zgodnie z przepisami Prawa konsumenckiego, zgodnie z pkt 17- 20

  1. Po zgłoszeniu na Stacjonarny kurs    artystyczny,    Akademia    Rysunku    wyśle    Nabywcy,    na     jego     adres email, potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia lub odrzucenie zgłoszenia Nabywcy, z uwagi na wyczerpanie liczby miejsc.

  7.[Odrzucenie zgłoszenia] W przypadku odrzucenia zgłoszenia Nabywcy przez Akademię Rysunku, nie dochodzi do zawarcia Umowy o kurs artystyczny stacjonarny. W związku z odrzuceniem zapisu przez Akademię Rysunku, płatność za Kurs artystyczny stacjonarny, podlega niezwłocznemu zwrotowi Nabywcy.

   8.[Niedopuszczenie Uczestnika do zajęć] W związku z obowiązkiem zapłaty za Stacjonarny kurs artystyczny z góry, zgodnie z Harmonogramem płatności, Akademia Rysunku nie dopuści do udziału w zajęciach,  Uczestnika    kursu,   którego udział w  zajęciach nie został  opłacony. W takim wypadku, w razie potrzeby, Akademia Rysunku, zapewni małoletniemu Uczestnikowi kursu, który nie został dopuszczony do udziału w zajęciach, opiekę osoby dorosłej przez zaplanowany czas trwania zajęć.

  • Czas trwania Umowy o Kurs artystyczny stacjonarny] Umowa na Kurs artystyczny stacjonarny zostaje zawarta na czas określony ilością zakupionych zajęć, i może automatycznie ulegać przedłużeniu poprzez opłacenie kolejnych kursów.
  • .[Zasady przeprowadzania Kursów artystycznych stacjonarnych] Kurs artystyczny online odbywa się w formie cyklicznych zajęć, prowadzonych przez nauczyciela Akademii Rysunku  – plastyka. Zajęcia odbywają się w siedzibie Akademii Rysunku:

  Strzeszyńska 224, 61-479 Poznań 

  1. Nauczyciel Akademii Rysunku, zobowiązany jest do gotowości przeprowadzenia zajęć 10 minut przed ich rozpoczęciem.
  2. Zajęcia odbywają się zgodnie z harmonogramem zajęć Akademii Rysunku
  3. Niezależnie od uprawnień wynikających z Kodeksu cywilnego, Nabywca jest uprawniony do rozwiązania Umowy o stacjonarny kurs artystyczny za wypowiedzeniem skutecznym na ostatni dzień miesiąca kalendarzowego. Termin wypowiedzenia biegnie od dnia złożenia oświadczenia w tym zakresie, do ostatnie dnia miesiąca, w którym zostało ono złożone. Wypowiedzenie Umowy o stacjonarny kurs artystyczny skutkuje zwrotem uiszczonej ceny za stacjonarny kurs artystyczny, po potrąceniu części ceny, należnej za Zajęcia przeprowadzone do dnia rozwiązania. Cena za Pakiet Startowy nie ulega zwrotowi.

  11.[Działania zabronione] Zabronione jest:

  • uczestnictwo w stacjonarnym kursie artystycznym w taki sposób, który narusza lub zmierza do naruszenia obowiązujących przepisów prawa, dobrych obyczajów lub dóbr osobistych osób trzecich, bądź uniemożliwia ich prowadzenie lub uczestnictwo w nich innych osób,
  • podawanie się za innego Uczestnika Kursu lub umożliwienie uczestnictwa w Kursie innej osobie niż Uczestnik Kursu,
  • podejmowanie jakichkolwiek działań na szkodę osób trzecich lub Akademii Rysunku,

  o Konsekwencjami powyższych naruszeń jest: wykluczenie z danych zajęć bez zwrotu ich kosztów. Przy powtarzających się naruszeniach – rozwiązanie umowy ze skutkiem natychmiastowym z winy użytkownika.

  12.[Reklamacje]    Nabywca ma  prawo  składać  do Akademii Rysunku reklamacje związane z korzystaniem z Kursów artystycznych stacjonarnych

  • Reklamacje należy składać w formie pisemnej, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na dane kontaktowe Akademii Rysunku wskazane powyżej.
  • Akademia Rysunku rozpatrzy  reklamację i zawiadomi Nabywcę o sposobie jej  rozpatrzenia   nie   później   niż  w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej otrzymania. Akademia Rysunku przekaże Nabywcy odpowiedź na reklamację w formie pisemnej lub w formie wiadomości e-mail.
   1. Ze względu na sytuację Z Covid uczestnik ma prawo zrezygnować z zajęć ze względu na obawy o swoje zdrowie w każdej chwili trwania kursu.
   2. Ze względu na wypowiedzenie umowę na koniec miesiąca.

  13.[Możliwości zapisu w trakcie Stacjonarnego kursu artystycznego] W przypadku wolnych miejsc na Stacjonarnym kursie artystycznym, Akademia Rysunku przyjmuje zapisy także w trakcie trwania Stacjonarnego kursu artystycznego.

  14.[Prawo odstąpienia od  umowy]    W   przypadku   gdy   Nabywcą   Kursu   artystycznego  stacjonarnego jest Konsument,  a Umowa o kurs artystyczny stacjonarny zostaje zawarta poza lokalem Akademii Rysunku lub na odległość, Konsument może odstąpić od Umowy o kurs artystyczny stacjonarny w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zawarcia Umowy, bez podania przyczyny. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, Konsument powinien poinformować Akademię Rysunku o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. poprzez przesłanie pisma na adres Akademii Rysunku: ul. Strzeszyńska 224, 60-479 Poznań lub e-mail: …). Konsument może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu [LINK], nie jest to jednak obowiązkowe. Konsument może również skorzystać z ustawowego formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Prawa konsumenckiego, nie jest to jednak obowiązkowe. Konsument zobowiązany jest do przesłania informacji o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu odstąpienia.  

  1. W przypadku odstąpienia od umowy, Akademia Rysunku zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności. Zwrot następuje niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym Akademia Rysunku zostanie poinformowana o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Akademia Rysunku dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie  zgodzi  się  na  inne  rozwiązanie;  w  każdym  przypadku  Konsument  nie  ponosi  żadnych  opłat  w związku z tym zwrotem płatności..
  2. 15. [Odrabianie zajęć przez Uczestnika] Brak uczestnictwa w zajęciach, nie nakłada na Akademie Rysunku obowiązku umożliwienia odrabiania zajęć. Akademia Rysunku może wysłać nieobecnemu uczestnikowi – na jego wniosek – link do nagranych zajęć, do którego dostęp będzie wynosić nie więcej niż 7 dni.

  16.[Pozasądowe  formy  rozstrzygania sporów]  Konsument  ma możliwość  skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument w szczególności może skorzystać z procedur mediacyjnych zapewnianych przez wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Handlowej lub stałe polubowne sądy konsumenckie działające przy wojewódzkich inspektorach Inspekcji Handlowej lub z postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, określonego w ustawie z dnia 23 września 2016r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. z

  2016r. poz. 18123), prowadzonego przez podmioty uprawnione w rozumieniu przepisów tej ustawy. Rejestr podmiotów uprawnionych do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, prowadzony przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który jest dostępny pod adresem: http://polubowne.uokik.gov.pl.

  1. a) Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie.
  2. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur, w tym postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których

  zadań statutowych należy ochrona konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz stronach internetowych Podmiotów

  17.[Ochrona danych osobowych] Zasady przetwarzania danych osobowych wskazane zostały w Polityce Ochrony Danych Osobowych [LINK].

  18.[Zmiany Regulaminu] Akademia Rysunku jest uprawniona do zmiany Regulaminu w szczególności w przypadku: zmiany przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na treść Regulaminu, nałożenie określonych obowiązków przez organy państwa, gdy zajdą zmiany technologiczne lub funkcjonalne w świadczonych usługach, gdy zajdą zmiany w zakresie świadczonych usług, w tym wprowadzone zostaną nowe, zmian redakcyjnych.

  • staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Akademię Rysunku, nie krótszym niż 15 dni od momentu zawiadomienia Nabywcy o zmianie i udostępnieniu zmienionego Regulaminu. Nabywca, który nie zaakceptuje zmienionej treści Regulaminu jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym.

  19.[Kodeks Cywilny] W przypadkach nieuregulowanych Regulaminem lub Umową o kurs artystyczny stacjonarny zastosowanie znajdą przepisy Kodeksu Cywilnego i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

  21.[Postanowienia końcowe] Regulamin podlega prawu polskiemu. Językiem Regulaminu jest język polski.