Regulamin Świadczenia Usług

przez Akademię Rysunku na zajęcia ONLINE oraz Stacjonarne

ważny od dnia 14.09,2020 Poznań

 

1.[Postanowienia                              wstępne]                              Regulamin                             określa                              warunki i zasady świadczenia przez Akademię Rysunku usług, tj. prowadzenia Kursów artystycznych.

 1. Regulamin jest dokumentem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 344). Regulamin jest udostępniony na stronie internetowej https://akademiarysunku.pl, w formie umożliwiającej wydruk Regulaminu, jego utrwalenie, jak również zwielokrotnienie techniką cyfrową na dowolnych, elektronicznych nośnikach danych.     W     przypadku     zawarcia     Umowy     o     stacjonarny     kurs     artystyczny     w formie pisemnej, Akademia Rysunku wydaje Nabywcy Regulamin w formie pisemnej, przy okazji zawarcia Umowy.

3.[Kontakt z Akademią Rysunku] Kontakt z Akademią Rysunku możliwy jest w Dni robocze w godz. od 15,00do 19,00 pod nr telefonu 604 16 42 00 lub adresem e-mail biuroakademiarysunku@gmail.com albo osobiście w siedzibie Akademii Rysunku pod adresem: ul. Strzeszyńska 224, 61-479 Poznań.

4.[Definicje]                         Następujące                         zwroty                          i                          wyrażenia                         zawarte

w                        niniejszym                       Regulaminie,                       niezależnie                       od                       tego                    czy w dalszej części Regulaminu będą użyte w liczbie pojedynczej czy mnogiej, oznaczają odpowiednio:

 • Akademia Rysunku ONLINE – działalność gospodarcza prowadzona przez Renatę Opalę pod firmą: FARBY I KREDKI Renata Opala, ul. Strzeszyńska 224, 60-479 Poznań, NIP: 7811013106, REGON: 630393167;
 • Akademia rysunku Stacjonarna firma Opalaopala Agnieszka Opala ul. Strzeszyńska 224 nip 7810006311 Regon 300936880
 • Kurs artystyczny – usługa świadczona przez Akademię Rysunku, obejmująca cykl zajęć artystycznych o określonej tematyce, której szczegółowe parametry wskazane są w Umowie o kurs artystyczny online albo Umowie o stacjonarny kurs artystyczny; 4)Kurs artystyczny online – usługa świadczona przez Akademię Rysunku droga elektroniczną, za pośrednictwem platformy

YouTube,   obejmująca  cykl  zajęć  artystycznych  o  określonej  tematyce,  której  szczegółowe  parametry  określone  są      w Umowie o kurs artystyczny online;

 • Stacjonarny kurs artystyczny – usługa świadczona przez Akademię Rysunku, obejmująca cykl zajęć artystycznych o określonej tematyce, której szczegółowe parametry wskazane są w Umowie o stacjonarny kurs artystyczny;
 • Zajęcia – jednostka lekcyjna Kursu artystycznego, trwająca 60 minut;
 • Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1145 z późn. zm.); 8)Prawo konsumenckie – ustawa z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 287),; 9)Konsument – osoba                                   fizyczna    dokonująca

z przedsiębiorcą czynności prawnej, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

 • Umowa o kurs artystyczny online – umowa zawarta w formie elektronicznej pomiędzy Akademią Rysunku a Nabywcą, na podstawie której Akademia Rysunku zobowiązuje się zorganizować i przeprowadzić Kurs artystyczny online, na zasadach szczegółowo określonych

w niniejszym Regulaminie oraz w Umowie o kurs artystyczny online;

 • Nabywca – osoba     fizyczna     posiadająca     pełną     zdolność     do     czynności     prawnych,     która     zawiera      z Akademią Rysunku Umowę, na zasadach szczegółowo określonych w niniejszym Regulaminie oraz w Umowie;
 • Uczestnik Kursu – osoba fizyczna, wskazana przez Nabywcę jako osoba, która weźmie udział

w Kursie artystycznym;

 • Dzień roboczy – każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku, oraz sobota bez , niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy

w                      rozumieniu                     ustawy                      z                      dnia                     18                      stycznia                 1951r. o dniach wolnych od pracy (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 90 z późn. zm.);

 • Regulamin – niniejszy Regulamin Świadczenia Usług przez Akademię

 

[Kursy artystyczne online]

 

2.[Nabór na Kurs artystyczny online] Akademia Rysunku ogłasza nabór na Kurs artystyczny online, co najmniej na jeden miesiąc przed dniem planowanego rozpoczęcia Kursu artystycznego online, podając następujące informacje:

3)plan Zajęć, z podaniem daty dziennej wszystkich Zajęć oraz godziny rozpoczęcia Zajęć (wg czasu dla Warszawy, tj. GMT+2), 4)profil uczestników Kursu, tj. informację o tym dla kogo Kurs jest przeznaczony,

5)rekomendowaną listę materiałów artystycznych potrzebnych do udziału w Kursie, 6)cenę za Kurs artystyczny online w walucie polski złoty, która zawiera podatek VAT,

7)minimalną liczbę zgłoszeń, warunkującą uruchomienie Kursu artystycznego online (dalej: Minimalna liczba zgłoszeń). Jeśli nie wskazano nic innego, minimalna liczba zgłoszeń, wymagana dla uruchomienia Kursu wynosi 5 osób.

 1. Cena za Kurs artystyczny online zawiera koszty związane z przeprowadzeniem procesu dydaktycznego oraz koszty związane z przygotowaniem

i zorganizowaniem Kursu. Cena za Kurs artystyczny online nie zawiera kosztów materiałów artystycznych potrzebnych do udziału w Kursie.

4.[Zawarcie umowy o Kurs artystyczny online] W celu zawarcia Umowy o Kurs artystyczny online, Nabywca, korzystając ze strony internetowej https://akademiarysunku.pl:

1)wybiera Kurs artystyczny online, a następnie wypełnia formularz zapisu
 2)potwierdza przejście do kolejnego etapu poprzez skorzystanie z przycisku „Zapisz na Kurs”,

 • podaje dane osobowe Nabywcy: wybór formy kontaktu (Pan/Pani), imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, adres zamieszkania, a ewentualnie także dane osobowe Uczestnika kursu obejmujące jego imię i nazwisko. W przypadku, gdy Nabywca chce otrzymać fakturę VAT podaje również: nazwę firmy, adres firmy, nr NIP,
 • wybiera rodzaj płatności spośród dostępnych form, przelew tradycyjny albo paypal (szybki przelew, karta płatnicza, 5)dokonuje zapisu na Kurs artystyczny online poprzez użycie przycisku „Zapisuję się i płacę”.
 • Z chwilą, gdy    Nabywca    skorzysta    z    przycisku    „Zapisuję    się    i    płacę”,    dochodzi    do    zgłoszenia    udziału    w wybranym Kursie artystycznym online. Zgłoszenie na Kurs artystyczny online oznacza złożenie przez Nabywcę oferty zawarcia Umowy o Kurs artystyczny online, skierowanej do Akademii Rysunku. Klikając na przycisk „Zapisuję się i płacę”, Nabywca potwierdza,

że wie, iż zgłoszenie na Kurs artystyczny online pociąga za sobą obowiązek zapłaty.

 1. Niezwłocznie po zgłoszeniu na Kurs artystyczny online, Akademia Rysunku wyśle Nabywcy, na jego adres e-mail, potwierdzenie zgłoszenia. Takie potwierdzenie nie stanowi jeszcze zawarcia Umowy o kurs artystyczny online, lecz jest jedynie komunikatem technicznym, potwierdzającym, że doszło do skutecznego zgłoszenia na Kurs artystyczny
 2. Nabywca jest zobowiązany do opłacania Kursu artystycznego online z góry. Jeśli w terminie 3 (trzech) Dni roboczych, od dnia otrzymania wiadomości e-mail, o której mowa w pkt 9 Regulaminu, Nabywca nie opłaci Kursu artystycznego online jego zgłoszenie zostaje – a jak to będziemy mieli robić teraz w tym nowym dzienniku?
 3. Po zgłoszeniu na Kurs artystyczny online, Nabywca nie może samodzielnie anulować zapisu – w takim wypadku, jeśli po dokonaniu zapisu, Nabywca chce anulować zapis, powinien niezwłocznie skontaktować się telefonicznie z Akademią Rysunku poprzez dane kontaktowe wskazane w pkt 3 Regulaminu. Anulowanie zapisu na Kurs artystyczny online w ten sposób jest możliwe wyłącznie do   chwili    zawarcia    Umowy    o    Kurs    artystyczny    online    zgodnie    z    pkt    13    W przypadku anulowania zgłoszenia, Akademia Rysunku nie obciąży rachunku Nabywcy płatnością, a gdyby płatność za Kurs artystyczny online została już dokonana, podlega ona
  1. niezwłocznemu zwrotowi Powyższe nie wyłącza ani nie ogranicza prawa odstąpienia przez Konsumenta od Umowy zawartej na odległość zgodnie z przepisami Prawa konsumenckiego.
  2. Najpóźniej na 7 (siedem) Dni roboczych przed planowanym dniem rozpoczęcia Kursu artystycznego online, Akademia Rysunku poinformuje Nabywcę o:
 • uruchomieniu Kursu artystycznego online,
 • nieuruchomieniu Kursu artystycznego                                            online, z uwagi na nieosiągnięcie minimalnej liczby zgłoszeń.
  1. Do zawarcia Umowy o kurs artystyczny online dochodzi z chwilą złożenia przez Akademię Rysunku oświadczenia o uruchomieniu Kursu artystycznego       online,       co       następuje       poprzez       przesłanie       wiadomości       e-mail na podany przez Nabywcę adres e-mail. / a nie po opłacie?
  2. W przypadku gdyby liczba zgłoszeń na Kurs artystyczny online była mniejsza niż Minimalna Liczba Zgłoszeń, wówczas Akademia Rysunku poinformuje o tym Nabywcę drogą elektroniczną (e-mail). W takim wypadku zgłoszenie Nabywcy :
 • zostanie odrzucone przez Akademię Rysunku,
 • albo – za zgodą Nabywcy – dokonane zgłoszenie traktowane jako zgłoszenie na inny Kurs artystyczny online, na który nabór jest

5.W przypadku odrzucenia zgłoszenia Nabywcy przez Akademię Rysunku, nie dochodzi do zawarcia Umowy o kurs artystyczny online. W związku z odrzuceniem zgłoszenia przez Akademię Rysunku, rachunek Nabywcy nie zostanie obciążony płatnością za Kurs artystyczny online, a gdyby płatność za Kurs artystyczny online została już dokonana, podlega ona niezwłocznemu zwrotowi Nabywcy.

6.[Czas trwania Umowy o Kurs artystyczny online] Umowa na Kurs artystyczny online zostaje zawarta na czas określony, tj. od dnia zawarcia Umowy o Kurs artystyczny online do dnia przeprowadzenia ostatnich Zajęć.

7.[Prawo   odstąpienia   od   umowy]    W   przypadku   gdy   Nabywcą   Kursu   artystycznego   online   jest   Konsument,        a Umowa o kurs artystyczny online zostaje zawarta poza lokalem Akademii Rysunku lub na odległość, Konsument może odstąpić od Umowy o kurs artystyczny online w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zawarcia Umowy, bez podania przyczyny. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, Konsument powinien poinformować Akademię Rysunku o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. poprzez przesłanie pisma na adres Akademii Rysunku: ul. Strzeszyńska 222, 60-479 Poznań lub e-mail: …). Konsument może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu [LINK], nie jest to jednak obowiązkowe. Konsument może również skorzystać z ustawowego formularza oświadczenia o odstąpienia od umowy, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Prawa konsumenckiego, nie jest to jednak obowiązkowe.

8.Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał do Akademii Rysunku informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.

9.W przypadku odstąpienia od umowy, Akademia Rysunku zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności. Zwrot następuje niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym Akademia Rysunku zostanie poinformowana o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Akademia Rysunku dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że  Konsument  wyraźnie  zgodzi  się  na  inne  rozwiązanie;  w  każdym  przypadku  Konsument  nie  ponosi  żadnych  opłat  w związku z tym zwrotem płatności.

10.Jeżeli Konsument wykonuje prawo odstąpienia od Umowy o kurs artystyczny online, po zgłoszeniu żądania świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, Konsument jest zobowiązany do zapłaty za Zajęcia zrealizowane do dnia odstąpienia od Umowy. Kwota, o której mowa w zdaniu poprzednim zostanie obliczona proporcjonalnie do liczby Zajęć zrealizowanych do dnia odstąpienia od Umowy, względem całkowitej ceny Kursu artystycznego online.

11.[Zasady przeprowadzania Kursów artystycznych online] Kurs artystyczny online odbywa się w formie cyklicznych Zajęć, prowadzonych przez             nauczyciela            Akademii            Rysunku             –             plastyka,                                      transmitowanych

 

1.w zakresie obrazu i dźwięku, na żywo, poprzez platformę eduSky

 1. Dane dostępu, umożliwiające udział w kolejnych Zajęciach, zostaną przesłane na adres e-mail wskazany przez Nabywcę, nie później niż na 2 (dwa) Dni robocze przed planowanym terminem Zajęć.
 2. Zajęcia są rejestrowane. Uczestnik Kursu może odtworzyć zarejestrowane Zajęcia przez czas trwania Kursu artystycznego online oraz w ciągu dwóch tygodni od jego zakończenia.

4.W celu udziału w Kursie artystycznym online, Uczestnik Kursu musi dysponowani co najmniej następującymi, minimalnymi wymaganiami sprzętowymi:

5.tablet, telefon komórkowy, internet

 • Akademia Rysunku nie ponosi odpowiedzialności za:
 • szkody powstałe w        wyniku       korzystania       z        Kursu        artystycznego       online       w        sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa,
 • brak minimalnych wymagań sprzętowych, skutkujący brakiem możliwości udziału w Kursie artystycznym 6.[Działania zabronione] Zabronione jest:
 • uczestnictwo w Kursie artystycznym online w taki sposób, który narusza lub zmierza do naruszenia obowiązujących przepisów prawa, dobrych obyczajów lub dóbr osobistych osób trzecich,
 • podawanie się za innego Uczestnika Kursu lub umożliwienie uczestnictwa w Kursie innej osobie niż Uczestnik Kursu, 3)podejmowanie jakichkolwiek działań na szkodę osób trzecich lub Akademii Rysunku,

4)utrwalanie                              i                               rozpowszechnianie                              nagrań                              z                      Zajęć, w tym wizerunku nauczyciela prowadzącego Zajęcia.

 

 

10.[Reklamacje]    Nabywca     ma     prawo     składać     Akademii     Rysunku     reklamacje     związane     z     korzystaniem     z Kursów artystycznych.

 1. Reklamacje należy składać w formie pisemnej, ustnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na dane kontaktowe Akademii Rysunku wskazane w pkt 3
 2. Akademia Rysunku   rozpatrzy   reklamację   i   zawiadomi   Nabywcę   o   sposobie   jej   rozpatrzenia   nie   później   niż        w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej otrzymania. Akademia Rysunku przekaże Nabywcy odpowiedź na reklamację w formie pisemnej lub w formie wiadomości e-mail.

13.[Pozasądowe           formy           rozstrzygania            sporów]           Konsument           ma           możliwość                                     skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument w szczególności może skorzystać z procedur mediacyjnych zapewnianych przez wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Handlowej lub stałe polubowne sądy konsumenckie działające przy wojewódzkich inspektorach Inspekcji Handlowej lub z postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, określonego w ustawie z dnia 23 września 2016r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. z 2016r. poz. 18123), prowadzonego przez podmioty uprawnione w rozumieniu przepisów tej ustawy. Rejestr podmiotów uprawnionych do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, prowadzony przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który jest dostępny pod adresem: http://polubowne.uokik.gov.pl.

 1. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie.
  1. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur, w tym postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których
   zadań statutowych należy ochrona konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz stronach internetowych Podmiotów

2.[Ochrona danych osobowych] Zasady przetwarzania danych osobowych wskazane zostały w Polityce Ochrony Danych Osobowych [LINK].

3.[Postanowienia końcowe] Regulamin podlega prawu polskiemu. Językiem Regulaminu jest język polski.

4.[Zmiany Regulaminu] Akademia Rysunku jest uprawniona do zmiany Regulaminu w przypadku: zmiany przepisów prawa mające bezpośredni wpływ na treść Regulaminu, nałożenie określonych obowiązków przez organy państwa, gdy zajdą zmiany technologiczne lub funkcjonalne w świadczonych usługach, gdy zajdą zmiany w zakresie świadczonych usług, w tym wprowadzone zostaną nowe, zmian redakcyjnych.

5.Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Akademię Rysunku, nie krótszym niż 15 dni od momentu zawiadomienia Nabywcy o zmianie i udostępnieniu zmienionego Regulaminu. Nabywca, który nie zaakceptuje zmienionej treści Regulaminu jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym.

6.W przypadkach nieuregulowanych Regulaminem lub Umową o kurs artystyczny, zastosowanie znajdą przepisy Kodeksu Cywilnego i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.